Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Helene Biström

Helene Biström

Styrelseordförande

Född 1962, invald 2014.

Civilingenjör (maskin) vid Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande i Cramo Oyj (Finland), styrelseledamot i Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Pöyry PLC. Har tidigare varit vd vid Norrenergi AB och vid Vattenfall 1983-2010 på olika befattningar, som medlem av koncernledningen från 2008 och vice vd från 2009 med ansvar för Vattenfalls samlade verksamhet inom kärnkraft, vindkraft, engineering och affärsutveckling. Ledamot i ersättnings- och fastighetsutskotten.

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand

Född 1951, invald 2008.

Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Styrelseordförande i Infranord AB och Inlandsinnovation AB. Styrelseledamot i Indutrade AB. Tidigare brukschef för Södra Cell Mönsterås, vd vid Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Tidigare styrelseuppdrag i Domsjö Fabriker, Södra Cell, Handelsbankens regionbank Stockholm City, Schibsted Trykk samt ordförande Profilgruppen. Ledamot i ersättningsutskottet.

Thomas Hahn

Thomas Hahn

Född 1964, invald 2007.

Agronomie doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Forskare vid Stockholm Resilience Centre. Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Kärnavfallsfonden. Har tidigare varit sekreterare för utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, M2013:01. Tidigare ordförande i Ekonomer för Miljön samt involverad i The Millennium Ecosystem Assessment och Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Född 1971, invald 2016.

Civilekonom. Bolagsförvaltare/Kansliråd på enheten för statlig bolagsförvaltning på Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Apoteket AB, Samhall AB, Statens Bostadsomvandling AB. Tidigare styrelseledamot i Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB och AB Bostadsgaranti. Tidigare aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.

Annika Nordin

Annika Nordin

Född 1968, invald 2016.

Skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anställd som professor i skoglig ekofysiologi. Programchef för forskningsprogrammet Future Forests. Ledamot i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. Styrelseledamot i Kungliga Skytteanska Samfundet och forskningsinstitutet Skogforsk. Tidigare prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, styrelseledamot i Berzelii Center för skogsbioteknik samt ingått i Miljöforskningsberedningen, en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället.

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Född 1956, invald 2006.

Civilekonom. VD på Lulebo AB. Vice ordförande Svenska Kraftnät. Styrelseledamot Dedicare AB, PartnerInvest AB och Styrelseakademien. Tidigare vd för Företagarna, auktoriserad revisor och chef inom PwC, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör i Norrbotten, vd Piteå-Tidningen och vägdirektör. Styrelseuppdrag i bolag, sjukhus, universitet, stiftelser och organisationer. Ordförande i revisionsutskottet.

Sven Wird

Sven Wird

Född 1951, invald 2016.

Civilingenjör (kemi) vid Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Melodea Ltd, Rise Research Institutes of Sweden AB och SP Technical Research Institute of Sweden. Arbetade senast som SVP Group Technology i Holmen AB. Dessförinnan ledande befattningar inom SCA, Norske Skog i Frankrike, MoDo samt Modo Paper. Tidigare styrelseordförande i SunPine AB och styrelseledamot i Innventia AB.

Arbetstagarrepresentanter

Sofia Gilliusson

Sofia Gilliusson

IT-arkitekt

Född 1973. Invald 2015.

Ordinarie ledamot utsedd av SI/Naturvetarna. Ledamot i Fastighetsutskottet.

Sture Persson

Sture Persson

Skördarförare

Född 1957. Invald 2003.

Ordinarie ledamot utsedd av GS-facket. Ledamot i Revisionsutskottet.

Lars Djerf

Lars Djerf

Skördarförare

Född 1968. Invald 2013.

Suppleant utsedd av GS-facket.

Thomas Esbjörnsson

Thomas Esbjörnsson

Logistiker

Född 1962. Invald 2015.

Suppleant utsedd av Ledarna.