Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Helene Biström

Helene Biström

Styrelseordförande

Född 1962, invald 2014.

Civilingenjör. Styrelseordförande Cramo Oyj, styrelseledamot Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Pöyry PLC.

Har tidigare varit vd för Norrenergi AB och har haft olika ledande befattningar i Vattenfall 1983–2010, bland annat vice vd från 2009 med ansvar för den samlade verksamheten inom kärnkraft, vindkraft, teknik- och affärsutveckling. 

Ordförande ersättnings- och fastighetsutskotten.

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand

Född 1951, invald 2008.

Civilingenjör. Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Styrelseordförande Infranord AB och Inlandsinnovation AB. Styrelseledamot Saminvest AB.

Tidigare brukschef Södra Cell Mönsterås, vd Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Styrelseordförande Profilgruppen AB. Styrelseledamot i bland annat Indutrade AB, Domsjö fabriker AB, Södra Cell AB, Handelsbanken Regionbank Stockholm City och Schibsted Trykk AS.

Ledamot ersättnings- och fastighetsutskotten.

Thomas Hahn

Thomas Hahn

Född 1964, invald 2007.

Agronomie doktor. Forskare vid Stockholm Resilience Centre. Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Involverad i The Millennium Ecosystem Assessment och Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Tidigare sekreterare för utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, ledamot Kärnavfallsfonden och ordförande Ekonomer för Miljön.

Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Född 1971, invald 2016.

Civilekonom. Bolagsförvaltare och kansliråd på Näringsdepartementets enhet för statlig bolagsförvaltning. Styrelseledamot Apoteket AB, Samhall AB och Statens Bostadsomvandling AB.

Tidigare styrelseledamot i Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB och AB Bostadsgaranti. Tidigare aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.

Ledamot fastighets- och revisionsutskotten.

Annika Nordin

Annika Nordin

Född 1968, invald 2016.

Skoglig doktor. Professor skoglig ekofysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet.  

Programchef forskningsprogrammet Future Forests. Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Skytteanska Samfundet samt styrelseledamot Skogforsk.

Har tidigare varit prodekan fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, styrelseledamot Berzelii Center för skogsbioteknik samt medlem av Miljöforskningsberedningen.

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Född 1956, invald 2006.

Civilekonom. VD Lulebo AB. Vice ordförande Svenska Kraftnät. Styrelseledamot Dedicare AB med flera bolag.

Tidigare vd för Företagarna, auktoriserad revisor och chef inom PwC, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbotten, vd Piteå-Tidningen och vägdirektör. Styrelseuppdrag i bolag, sjukhus, universitet, stiftelser och organisationer.

Ordförande revisionsutskottet.

Sven Wird

Sven Wird

Född 1951, invald 2016.

Civilingenjör. Styrelseledamot Melodea Ltd, Rise Research Institutes of Sweden AB och SP Technical Research Institute of Sweden.

Har tidigare varit teknisk direktör i Holmen AB och haft ledande befattningar i SCA, Norske Skog Frankrike, Modo AB samt Modo Paper AB. Tidigare styrelseordförande SunPine AB och styrelseledamot Innventia AB.

Arbetstagarrepresentanter

Sofia Gilliusson

Sofia Gilliusson

IT-arkitekt

Född 1973. Invald 2015.

Civilingenjör. Ordinarie styrelseledamot utsedd av SI/Naturvetarna. Ledamot fastighetsutskottet.

Sture Persson

Sture Persson

Skördarförare

Född 1957. Invald 2003.

Ordinarie ledamot utsedd av GS-facket. Ledamot revisionsutskottet.

Lars Djerf

Lars Djerf

Skördarförare

Född 1968. Invald 2013.

Styrelsesuppleant utsedd av GS-facket.

Thomas Esbjörnsson

Thomas Esbjörnsson

Logistiker

Född 1962. Invald 2015.

Styrelsesuppleant utsedd av Ledarna.