)
Entreprenör på Sveaskog

Entreprenör på Sveaskog

Entreprenörer utgör en betydelsefull del i vår dagliga verksamhet. Utan ett bra samarbete med tydliga och relevanta krav, regelbunden dialog, gemensam utveckling och löpande uppföljning kan vi inte leverera den höga kvalitet som är viktig för både våra kunder och utmärkande för Sveaskog. Det är därför viktigt att du som entreprenör är medveten om och har nödvändig kunskap om de krav som ställs på dig som företagare.

För alla affärssamarbeten inom skoglig entreprenad, logistik och anläggning har Sveaskog upprättat en Tjänstedeklaration som tydliggör våra och samhällets krav på dig som entreprenör. I Tjänstedeklarationen åtar sig entreprenören att följa alla lagar och regler. Utöver det ställer Sveaskog en rad specifika krav på till exempel försäkringar, utförarnas kompetens och utbildning.

Sveaskog kan tillåta underentreprenad i endast ett led. Endast, av Sveaskog godkänd, underentreprenör får utföra arbete åt Sveaskog.

Efterlevnaden av Tjänstedeklarationen kontrolleras genom att Sveaskog, eller en tredje part, utför uppföljningar i fält eller revisioner på plats hos entreprenören. Kontrollerna kan vara både riktade och slumpmässiga via stickprov.

Leverantörsbedömning

Sveaskogs ansvarstagande inkluderar även leverantörer och entreprenörer. Etiska, miljömässiga och sociala bedömningar, för ett hållbart företagande, ska alltid finnas med i inköpsprocessen. Detta tydliggörs bland annat i vår Uppförandekod, Tjänstedeklaration och CSR-krav.

Innan vi anlitar en leverantör/entreprenör genomgår denne en leverantörsvärdering, omfattning är beroende på typ av affär och åtagande. När det gäller entreprenörer inom skog, logistik och anläggning tillämpas Sveaskogs Tjänstedeklaration. Några punkter som alltid kontrolleras är ekonomi, registrering i aktiebolags- eller handelsregister, F-skatt och registrering för moms.

Vi samarbetar med Skatteverket och UC gällande kontroller och status på leverantörer/entreprenörer. Exempelvis kontrolleras dagligen förändringar gällande moms, F-skatt och betalningsförmåga. Detta ska bidra och stimulera till en långsiktig och sund konkurrens där seriösa företag blir vinnare, precis som det ska vara.

Sveaskog har CSR-krav för leverantörer. Dessa fungerar som en tillämpning av vår uppförandekod och hänvisar till vårt åtagande gentemot FN Global Compacts grundläggande principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

CSR-kraven gäller generellt, men specifikt för de leverantörer och entreprenörer där Sveaskog inte ställer andra, mer detaljerade krav.

Sveaskog förutsätter att alla leverantörer, så långt de har påverkan, tillämpar CSR-kraven på sina underleverantörer och underentreprenörer. Sveaskog följer årligen upp efterlevnaden av CSR-kraven hos några utvalda leverantörer.